До уваги представників організацій громадянського суспільства
опубліковано 02 липня 2021 року о 16:51

Запрошуємо представників інститутів громадянського суспільства до подачі заяв та документів для участі в установчих зборах з формування складу Громадської ради при Міністерстві молоді та спорту України. Прийом документів кандидатів розпочинається 02 липня 2021 року. Орієнтовна дата проведення установчих зборів з формування складу Громадської ради при Міністерстві молоді та спорту України -  18 серпня 2021 року об 11 год. 00 хв. (реєстрація з 10 год. 15 хв.) за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, адмінбудівля Мінмолодьспорту.

У разі неможливості проведення установчих зборів у вказаний час через обмеження, пов'язані з карантином, дата проведення установчих зборів може бути змінена відповідно до рішення Ініціативної групи. Інформація про таке рішення буде розміщена на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту.

Учасниками установчих зборів є кандидати до складу Громадської ради, які допускаються до зборів після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу. Участь за довіреністю не допускається. 

    

Вимоги до кандидатів від інститутів громадянського суспільства до складу Громадської ради при Міністерстві молоді та спорту України:


Відповідно до пункту 6 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації (далі – Типове положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 до складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку.

До складу громадської ради при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради провадять свою діяльність, реалізують свої проекти у сфері, пов’язаній з діяльністю відповідного органу виконавчої влади, що підтверджується інформацією про результати діяльності інституту громадянського суспільства, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

Під провадженням інститутом громадянського суспільства діяльності у сфері, що пов’язана з діяльністю відповідного органу виконавчої влади, розуміється проведення інститутом громадянського суспільства заходів, досліджень, надання послуг, реалізація проектів тощо з питань, пов’язаних з визначеною законодавством сферою діяльності органу виконавчої влади.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у відповідних сферах, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проектів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради.

Згідно з Положенням про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 220, основними завданнями Мінмолодьспорту є забезпечення формування та реалізація державної політики у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, участь у формуванні та реалізація в межах повноважень, передбачених законом, державної політики у сфері волонтерської діяльності.  

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської ради.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

Кількісний склад Громадської ради при Міністерстві молоді та спорту України складає 35 осіб.

Якщо кількість кандидатів до складу громадської ради дорівнює або менше її кількісного складу, визначеного ініціативною групою, рейтингове голосування на установчих зборах не проводиться. У такому разі всі кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам, вважаються обраними до складу громадської ради.

Строк повноважень складу громадської ради становить два роки з дня затвердження органом виконавчої влади її складу.

Членство в громадській раді є індивідуальним.


Перелік документів кандидатів до складу Громадської ради:


Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

Заява має містити таку інформацію, зокрема:

 • бланк організації з повним найменуванням ІГС (відповідно до реєстраційних документів);
 • найменування ініціативної групи – отримувача заяви;
 • прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, уповноваженої представляти ІГС на установчих зборах;
 • дату складання заяви;
 • підпис особи, що має право на вчинення дій від імені ІГС.

Рекомендований зразок – додаток 1.

До заяви додаються:

 • прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради (протокол, рішення зборів або інше);
 • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства з фото делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

Рекомендований зразок – додаток 2.

 • відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради; 

Рекомендований зразок – додаток 3.

 • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону а також посилання на офіційний вебсайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності);

Рекомендований зразок – додаток 4.

 • мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;
 • заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»,  підписана ним особисто; 

Рекомендований зразок – додаток 5.

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах, а також делегований представник інституту громадянського суспільства. 

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді з інформацією про перелік надісланих документів (рекомендований зразок - додаток 6).

Рекомендовані зразки: Додатки 1-6


Порядок розгляду поданих документів:


У разі виявлення невідповідності документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим Типовим положенням вимогам, ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування інформує в електронній формі про таку невідповідність інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо усунення виявлених недоліків протягом п’яти календарних днів.

Інформація про інститут громадянського суспільства перевіряється Ініціативною групою:

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

в інших відкритих джерелах.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність установленим Типовим положенням вимогам Ініціативна група складає список кандидатів до складу громадської ради, які можуть брати участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Заяви та документи, що до них додаються, зберігаються в органі виконавчої влади протягом двох років з дати затвердження складу громадської ради.


Підставами для відмови представнику ІГС в участі в установчих зборах є:


 1. невідповідність документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам пункту 10 Типового положення;
 2. неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів (відомостей) встановленим Типовим положенням вимогам у визначений Ініціативною групою строк відповідно до абзацу п’ятнадцятого пункту 10 Типового положення;
 3. невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, установленим пунктом 6 Типового положення;
 4. недостовірність інформації, що міститься в документах (відомостях), поданих для участі в установчих зборах;
 5. відмова інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника від участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні шляхом надсилання органу виконавчої влади офіційного листа;
 6. перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника, у процесі припинення.

Не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення установчих зборів Мінмолодьспорт на своєму офіційному вебсайті оприлюднює список кандидатів до складу Громадської ради,  уточнену інформацію про дату, час, місце проведення установчих зборів, а також іншу інформацію, передбачену вимогами Типового положення.

Представники ІГС, які не дотримались встановлених вимог щодо подання документів та отримали відмову в реєстрації як кандидата до складу Громадської ради, до участі в установчих зборах не допускаються. 


Строк та порядок подання документів:

Приймання заяв для участі в установчих зборах завершується за 30 календарних днів до дати їх проведення. 

Останній день прийому документів кандидатів – 19 липня 2021 року о 17.00 год. 

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються в паперовому вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 42, Ініціативній групі з підготовки Установчих зборів. 

Інші документи надсилаються в електронному вигляді на електронну адресу: gromad.rada@msms.gov.ua за темою «Ініціативній групі від ______».

У неробочі дні прийом документів не здійснюється. Документи, надіслані засобами поштового зв'язку, розглядаються згідно з датою відправлення, розміщеному на поштовому штемпелі.

Склад Ініціативної групи з формування Громадської ради при Міністерстві молоді та спорту України – наказ Мінмолодьспорту від 28.05.2021 № 1796, Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів із формування складу Громадської ради при Міністерстві молоді та спорту України. 

Контактний телефон Ініціативної групи: (044) 289-02-00.

Ініціативна група з підготовки установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при Міністерстві молоді та спорту України.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux